ApprovalBook


Integrácia


Využite potenciál ApprovalBook aj priamo z Vášho informačného systému. Integrujte sa s ApprovalBook prostredníctvom SOAP (Simple Object Access Protocol) webových služieb.

Predpokladom úspešnej integrácie sú registrácia na ApprovalBook a požiadanie o vygenerovanie aplikačného kľúča v nastaveniach registrovaného užívateľa.


Zoznam služieb

Token

Dokument

Proces


Token

Slúži na generovanie dočasného bezpečnostného prístupového kódu tzv. tokenu na pripojenie sa k ApprovalBook. Token potom slúži ako prístupový kód k ostatným službám ApprovalBook, ktoré ho bezpodmienečne vyžadujú a overujú. Token má obmedzenú časovú platnosť.
ENDPOINT: https://approvalbook.sk/soap/v0/ABSToken
WSDL: https://approvalbook.sk/soap/v0/ABSToken?wsdl
Method: ABS_GetToken
REQUEST - príklad
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:abs="ABSToken"> <soapenv:Header/> <soapenv:Body> <abs:ABS_GetToken> <ABS_GetToken_Request> <LoginName>SOAP</LoginName> <Password>Soap12345</Password> <APIKey>APIKEY-SOAP</APIKey> </ABS_GetToken_Request> </abs:ABS_GetToken> </soapenv:Body> </soapenv:Envelope>

RESPONSE - príklad
<SOAP-ENV:Envelope xmlns:SOAP-ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:ns1="ABSToken"> <SOAP-ENV:Body> <ns1:ABS_GetTokenResponse> <ABS_GetToken_Response> <Result> <Status>Success</Status> <Code>0</Code> <Message>OK</Message> </Result> <Token>H521WBEafG30hqi@1564042419</Token> <Created>2019-07-25 10:13:39</Created> <Expiration>2019-07-25 10:28:39</Expiration> </ABS_GetToken_Response> </ns1:ABS_GetTokenResponse> </SOAP-ENV:Body> </SOAP-ENV:Envelope>

Dokument

Slúži na vytvorenie dokumentu so zoznamom schvaľovateľov a príloh a na zahájenie schvaľovacieho procesu takto vytvoreného dokumentu v ApprovalBook.
ENDPOINT: https://approvalbook.sk/soap/v0/ABSDocument
WSDL: https://approvalbook.sk/soap/v0/ABSDocument?wsdl
Method: ABS_StartApprovalProcess
REQUEST - príklad
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:abs="ABSDocument" xmlns:lib="Library"> <soapenv:Header/> <soapenv:Body> <abs:ABS_StartApprovalProcess> <ABS_StartApprovalProcess_Request> <!--Element <Token> je potrebné najskôr vygenerovať WS ABSToken--> <Token>Mv12nY4FAu8P5br@1563972627</Token> <Document> <InternalNumber>A/2019/00369</InternalNumber> <ExternalNumber>EXT/6548559/2019-123</ExternalNumber> <Description>Demonštračný dokument SOAP</Description> <!--Element <ProcessEmail> je potrebné zmeniť na existujúci email, na ktorý sa má doručiť informácia o výsledku schvaľovacieho procesu--> <ProcessEmail>vysledok@approvalbook.sk</ProcessEmail> <Approvers> <!--Element <Approver> môže mať 1 alebo viac opakovaní--> <Approver> <Task>Prosím Schváliť / Zamietnuť</Task> <!--Element <Email> je potrebné zmeniť na existujúci email, na ktorý sa má doručiť notifikácia o pridelení úlohy--> <Email>schvalovatel@approvalbook.sk</Email> </Approver> </Approvers> <Attachments> <!--Element <Attachment> nemusí existovať alebo môže mať viac opakovaní--> <Attachment> <Name>priloha.txt</Name> <Type>txt</Type> <Base64Data>SmVkbm9kdWNow70gdGV4dG92w70gZG9rdW1lbnQsIGt0b3LDvSBzbMO6xb5pIG5hIGRlbW9uxaF0csOhY2l1IGludGVncsOhY2llLg0KUHLDrWxvaHUgbcO0xb51IHR2b3JpxaUgc8O6Ym9yeSB0eXB1IFRYVCwgUE5HLCBKUEcsIEpQRUcgYSBQREYu</Base64Data> </Attachment> </Attachments> </Document> </ABS_StartApprovalProcess_Request> </abs:ABS_StartApprovalProcess> </soapenv:Body> </soapenv:Envelope>

RESPONSE - príklad
<SOAP-ENV:Envelope xmlns:SOAP-ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:ns1="ABSDocument"> <SOAP-ENV:Body> <ns1:ABS_StartApprovalProcessResponse> <ABS_StartApprovalProcess_Response> <Result> <Status>Success</Status> <Code>0</Code> <Message>OK</Message> </Result> <ProcessID>195</ProcessID> <ProcessStarted>true</ProcessStarted> </ABS_StartApprovalProcess_Response> </ns1:ABS_StartApprovalProcessResponse> </SOAP-ENV:Body> </SOAP-ENV:Envelope>

Proces

Slúži na overovanie stavu schvaľovacích procesov dokumentov v ApprovalBook.
ENDPOINT: https://approvalbook.sk/soap/v0/ABSProcess
WSDL: https://approvalbook.sk/soap/v0/ABSProcess?wsdl
Method: ABS_GetList
REQUEST - príklad
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:abs="ABSProcess"> <soapenv:Header/> <soapenv:Body> <abs:ABS_GetList> <ABS_ProcessGetList_Request> <!--Element <Token> je potrebné najskôr vygenerovať WS ABSToken--> <Token>H521WBEafG30hqi@1564042419</Token> </ABS_ProcessGetList_Request> </abs:ABS_GetList> </soapenv:Body> </soapenv:Envelope>

RESPONSE - príklad
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <SOAP-ENV:Envelope xmlns:SOAP-ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:ns1="ABSProcess"> <SOAP-ENV:Body> <ns1:ABS_GetListResponse> <ABS_ProcessGetList_Response> <Result> <Status>Success</Status> <Code>0</Code> <Message>OK</Message> </Result> <Processes> <Process> <ProcessID>196</ProcessID> <Status>Running</Status> <Result>Unknown</Result> </Process> </Processes> </ABS_ProcessGetList_Response> </ns1:ABS_GetListResponse> </SOAP-ENV:Body> </SOAP-ENV:Envelope>


© 2018-2024